ృ . . . . ☆彡

(出典: kezzoh)

· 1時間前 · 7月 26,2014 · 222,079 リアクション
via kingsleyyy (source kezzoh)
· 17時間前 · 7月 25,2014 · 132,870 リアクション
via luanlegacy (source pleatedjeans)

(出典: sandandglass)

· 18時間前 · 7月 25,2014 · 210,003 リアクション
via envanity (source sandandglass)
· 20時間前 · 7月 25,2014 · 565,696 リアクション
via 7h4o (source 4gifs)

constable-connor:

That’s what I need for my school supplies

(出典: petapeta)

· 21時間前 · 7月 25,2014 · 296,469 リアクション
via 7h4o (source petapeta)

(出典: 4GIFs.com)

· 22時間前 · 7月 25,2014 · 55,990 リアクション
via meido-cafe (source 4gifs)

(出典: headlikeanorange)

· 23時間前 · 7月 25,2014 · 614,088 リアクション
via kingsleyyy (source headlikeanorange)

(出典: pleatedjeans)

· 1日前 · 7月 25,2014 · 24,328 リアクション
via teresachan (source pleatedjeans)
· 1日前 · 7月 25,2014 · 301 リアクション
via lespork (source ipu-m)
· 2日前 · 7月 23,2014 · 43,390 リアクション
via 7h4o (source photographyofdavidhanjani)