ృ . . . . ☆彡

(出典: vam-p)

· 4日前 · 7月 18,2014 · 632 リアクション
via k-styled (source vam-p)

(出典: vxsn)

· 1週間前 · 7月 11,2014 · 286,677 リアクション
via nel--x (source vxsn)

(出典: musta-phah)

· 1週間前 · 7月 11,2014 · 5,728 リアクション
via seeseeworld (source musta-phah)

(出典: rackkandruin.com)

· 1週間前 · 7月 11,2014 · 51,626 リアクション
via cellian (source theshinysquirrel)
· 1週間前 · 7月 9,2014 · 12,157 リアクション
via iamafakedoct0r (source blogmoderne)

(出典: skawngur)

· 2週間前 · 7月 7,2014 · 2,174 リアクション
via fantastie (source skawngur)
· 2週間前 · 7月 6,2014 · 18,535 リアクション
via sherrysaidmeow (source tbdressfashion)

(出典: heavydrug)

· 2週間前 · 7月 6,2014 · 11,589 リアクション
via puremia (source heavydrug)

(出典: ohanamei)

· 2週間前 · 7月 6,2014 · 54,044 リアクション
via ichigoflavor (source ohanamei)
· 2週間前 · 7月 5,2014 · 1,875 リアクション
via shinj-u (source shinj-u)